VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Platné od 1. 9. 2020

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.martinfajka.cz. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené́ těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto všeobecné́ obchodní podmínky (dále „VOP“) specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách www.martinfajka.cz , kterou strany prostřednictvím těchto stránek uzavírají. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). VOP platí pro objednávání a realizaci jógových lekcí, kurzů, seminářů, workshopů a pobytů s jógou. Popis akcí a produktů najdete na příslušné́ části webu.

 

I. Základní ustanovení

1. Prodávající

Ing. Martin Fajka

IČ: 03699633

se sídlem: Šeděnkova 658/15, Opava 747 07

zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy

kontaktní údaje: e-mail: info@martinfajka.cz, telefon: 724 178 435, web: www.martinfajka.cz  

(dále jen „prodávající“)

 

1.Kupující

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní (rezervační systém, tlačítko přihlášení na akci) uzavře se mnou jako prodávajícím kupní smlouvu. Kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel (podnikající fyzická osoba často také́ uváděná jako OSVČ, nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

2. Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své́ podnikatelské́ činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

3. Spotřebitelská smlouva

Je jí kupní smlouva, ve které́ jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené́ jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

4. Smlouva uzavřená distančním způsobem

Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové́ rozhraní (na základě objednávky učiněné́ přímo na internetových stránkách vyplněním potřebných údajů kupujícím) nebo prostřednictvím emailové́ komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.

 

II. Objednávka, předmět koupě a uzavření kupní smlouvy

1. Předmět koupě

Předmětem koupě mohou být: účast na lekci jógy, semináři, přednášce nebo účast na víkendových a jiných pobytech s jógou (lekce/akce).

2. Objednávka produktů

Tyto produkty se objednávají přes webové rozhraní v rámci rezervačního systému na adrese https://martinfajka.diva2.cz/Account/Login nebo přímo přes tlačítko „přihlásit se na akci“ (vyplněný formulář), které je dostupné u příslušné vypsané akce. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese www.martinfajka.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní smlouva

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické́ podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické́ podobě, není přístupná.

 

III. Cena produktů a platba

1. Cena produktů

Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů (cena lekce/akce). Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané́ hodnoty. Lze platit bankovním převodem, nebo osobně.

 

IV. Práva, podmínky účasti na lekcích a dalších akcích, storno podmínky

1. Rezervací lekce přes rezervační systém, nebo přihlášením se na další akci účastník souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

2. Zdravotní stav a odpovědnost na lekcích a akcích

Lekce jógy ani další akce nejsou náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. Účastník se zavazuje dodržovat tyto podmínky: http://martinfajka.cz/?e=lekce/prohlaseni-ucastnika-lekci. Dále účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných omamných nebo návykových látek a zavazuje se je neužívat před lekcí/akcí a ani v jejím průběhu.

Účast na lekci/akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu lekce/akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník může kdykoliv na vlastní zodpovědnost lekci/akci opustit a bere na vědomí, že platba je nevratná. Právem lektora je ho na lekci/akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu.

3. Storno podmínky

Provedením platby za lekci/akci klient souhlasí se storno podmínkami.

           LEKCE :

           AKCE :

Copyright © 2023 martinfajka.cz | všeobecné obchodní podmínky | vytvořil: matodesign.cz

nahoru